Přístupnost a použitelnost

Hlavní stránka > Přístupnost a použitelnost

Přístupnost a použitelnost

Malé a středně velké webové mapové aplikace, ale i webové stránky obecně, navrhuje a vyvíjí často jen úzká skupina tvůrců, nebo dokonce pouze jeden tvůrce, který navíc dané problematice většinou dobře rozumí a hlavně je díky procesu tvorby s aplikací velice dobře seznámen (víc než kdokoli jiný), a tak nemá problém aplikaci ovládat, orientovat se v ní a vykonat zde jakýkoli úkol. Aplikace je pro něj jednoduše přístupná, protože mu neklade žádné překážky při používání, a použitelná, protože snadno a efektivně dosáhne svého cíle. To však nemusí platit pro ostatní, reálné uživatele aplikace. Provedením analýzy získá osamocený tvůrce aplikace zpětnou vazbu a může tak zabránit největším chybám v přístupnosti a použitelnosti, které bývají často způsobené tzv. autorskou či oborovou slepotou. Pojmem autorská slepota bývají označovány případy, kdy se autor kartografického produktu domnívá, že pokud je produkt srozumitelný pro něj, bude srozumitelný i pro ostatní. Pojem oborová slepota pak označuje případ, kdy členové určitého oboru usuzují, že pokud je produkt srozumitelný jim, bude mu rozumět i široká veřejnost.

Přístupnost a použitelnost jakéhokoli webového projektu má zásadní vliv na jeho úspěch. Špatná přístupnost a použitelnost webu odradí velké množství návštěvníků. I sebelepší webový projekt pak bez reálných uživatelů postrádá význam. Kartografické webové aplikace kladou na uživatele ještě větší nároky, než běžné webové stránky, z hlediska ovladatelnosti, srozumitelnosti nebo čitelnosti. O to větší pozornost by tedy měla být při návrhu kartografické aplikace věnována zajištění přístupnosti a použitelnosti.

Aby byla aplikace přístupná a použitelná, musí reflektovat všechna možná omezení uživatele. V první řadě je třeba mít na paměti různé typy zdravotních handicapů uživatele - slabozrakost, barvoslepost, úplná slepota, poruchy vnímání, pohybové postižení apod. Takto znevýhodněných uživatelů je v české populaci kolem 10 % (některé zdroje uvádějí i více). Handicap však může být jen dočasný, např. vlivem úrazu nebo okolních podmínek. Dále je nutné reflektovat možná technická omezení uživatele, jako je pomalé připojení, malá velikost obrazovky apod. V České republice dosáhl podíl uživatelů webu prostřednictvím mobilního telefonu na konci roku 2014 16 % a dále roste. Co se týče používání mapových aplikací je zřejmě tento podíl ještě vyšší. Analýza kartografické webové aplikace umožňuje simulovat různé typy omezení a předejít tak návrhu nepřístupné a nepoužitelné aplikace.

Tuto problematiku řeší diplomová práce Analýza kartografické webové aplikace. Získejte povědomí o práci v prezentaci [PDF, 1,8 MB] nebo si projdětede do detailu celý text [PDF, 3,3 MB].

Hlavním cílem práce je navržení postupu a volba vhodných metod pro provedení analýzy kartografické webové aplikace za účelem jejího zkvalitnění, především z hlediska uživatelské přívětivosti. V první fázi analýzy je provedena rešerše existujících řešení problému, který analyzovaná aplikace řeší. Druhým krokem je detailní heuristická analýza uživatelských aspektů podle předem navržené sady heuristických pravidel přístupnosti a použitelnosti. Závěrečným krokem je provedení NOISE analýzy, která nabízí celkový pohled na aplikaci a možnosti jejího dalšího vývoje. Analýza je demonstrována na mapové aplikaci Přístupnost budov ZČU. Výsledkem evaulace aplikace dle navržené sady heurisitckých pravidel je popis nalezených problémů a návrhy na jejich řešení. Výstupem rešerše konkurenčních aplikací a provedení NOISE analýzy je seznam námětů na další rozvoj aplikace. Uvedený postup a zvolené metody analýzy poskytují tvůrcům kartografických webových produktů zpětnou vazbu. Pomocí navržené sady 222 pravidel je možné odhalit největší chyby přístupnosti a použitelnosti bez nutnosti zapojení uživatelů. Navržený postup rovněž umožňuje zhodnocení možností a formulaci konkrétních kroků, kterými bude dosaženo dalšího rozvoje produktu z hlediska uživatelské přívětivosti.

Heuristická pravidla pro tvorbu webových mapových aplikací

Heuristiky - Přístupnost I

Heuristická pravidla pro tvorbu přístupných kartografických webových aplikací - 1. část.

[PDF, 1.0 MB]

Heuristiky - Přístupnost II

Heuristická pravidla pro tvorbu přístupných kartografických webových aplikací - 2. část. Poster vznikl jako jeden z výstupů diplomové práce.

[PDF, 0.7 MB]

Heuristiky - Použitelnost

Heuristická pravidla pro tvorbu použitelných kartografických webových aplikací.

[PDF, 1.0 MB]